Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym https://adeldeflores.pl/ (dalej jako „Sklep Internetowy”). Administratorem Sklepu Internetowego jest Adelina Kleba prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adel de Flores Adelina Kleba wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem aleja Niepodległośći 683 Sopot NIP: 5851478106 REGON: 527525542.

Dane osobowe

 1. Korzystając z usług Adel de Flores klient zgadza się na dobrowolne podanie danych nadawcy i odbiorcy niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę Adel de Flores w szczególności do:
  a) Na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
  – do realizacji zamówienia
  – odpowiedzi na zapytania
  – archiwizacji
  – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
  b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu:
  – marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
  – organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
  – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  – prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu
  c) na podstawie odrębnej zgody:
  – marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Adel de Flores Sp. z o.o. oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
  – marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie https://adeldeflores.pl/
  – analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę . W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące: 1) Ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz 2) korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
  – dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora.
 2. Dane osobowe nadawcy podlegają szczególnej ochronie i nie są ujawniane osobom trzecim, w tym odbiorcy przesyłki. Administrator danych zapewnia środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe nadawcy są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktowania się z nim w ramach realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Adel de Flores
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 4. Jeżeli życzeniem nadawcy jest, aby odbiorca był poinformowany, kto jest nadawcą przesyłki, może wpisać wiadomość i podpisać ją w polu „Treść bilecika”. Wiadomość oraz podpis zostaną dołączone do kwiatów. Jeżeli podpis nie zostanie zapisany przez nadawcę w tym polu, przesyłka pozostaje anonimowa.
 5. W przypadku zamówień zagranicznych dane nadawcy są wymagane, ponieważ niektóre oddziały mogą odmówić realizacji zamówienia niezawierającego tych danych.
 6. Kategoriami odbiorców danych są: partnerzy handlowi, operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmy hostingowe.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia danych osobowych przekazanych Adel de Flores. W szczególności klientowi przysługują prawa do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
  b) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  c) żądania od Administratora usunięcia danych
  d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów
  h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  i) uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.